Přehled legislativy

 

 

Přehled právní úpravy k pracovnělékařským službám:

 

Povinnost zajistit pracovnělékařské služby.

Podle § 53 Zákona č. 373/2011 Sb., v platném znění zajišťuje zaměstnavatel pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy.

 

Provedení pracovnělékařských služeb.

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

 

Povinnost provést kategorizace prací.

Ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů je třeba zpracovat a předložit příslušné hygienické stanici „Návrh na kategorizaci prací" z hlediska hygieny práce.

 

Povinnost zajistit vstupní prohlídku upravuje zákon č. 262/2006 Sb. §32, zákoníku práce, v platném znění.

„Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s právy a povin­nostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplynuly, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. V případech stanovených orgány státní zdravotní správy je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se zaměstnanec před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce."

 

Základní rozsah pracovnělékařských služeb, povinný pro všechny zaměstnavatele.

Stanovuje Vyhláška MZV č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách

 

Sankce.

Pokud zaměstnavatel neprokáže splnění povinností, příslušná krajská hygienická stanice mu může uložit sankci podle Zákona č. 258/2000 Sb., §92 nebo §93 zákona o ochraně veřejného zdraví:

  • do výše dvou milionů korun - za nesplnění nebo porušení povinnosti v oblasti pracovnělékařské služby
  • do výše tří milionů korun - pokud došlo nesplněním povinnosti k poškození zdraví fyzických osob nebo vzniku hrozby epidemie
  • do výše sto tisíc korun - za uvedení nepravdivých údajů a informací a za ztěžování nebo maření výkonu státního zdravotního dozoru